Statut

Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” z dnia 28.12.2015r.

STATUT